Ogólne warunki sprzedaży

1 KONTO UŻYTKOWNIKA

Korzystając ze strony internetowej, użytkownik jest zobowiązany do zachowania poufności danych dotyczących jego konta i hasła oraz do zabezpieczenia swojego komputera w taki sposób, by zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do konta. Użytkownik przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane w ramach swojego konta oraz/lub na podstawie swojego hasła. Użytkownik powinien dopełnić wszelkich niezbędnych starań, by zapewnić bezpieczeństwo i poufność swojego hasła. Użytkownik powinien nas niezwłocznie zawiadomić w razie powodu do przypuszczeń, że jego hasło zostało ujawnione bądź jest używane przez inną osobę.

Prosimy o zapewnienie, by udostępnione nam dane były poprawne i kompletne oraz o niezwłoczne informowanie nas o wszelkich zmianach danych przekazanych podczas rejestracji.

Firma Mascot International Austria GmbH zastrzega sobie prawo do udzielania odmowy dostępu do strony, zamykania kont, usuwania lub redagowania treści oraz anulowania zamówień wedle uznania, jeśli wystąpią ku temu uzasadnione przyczyny. Anulowanie przez nas zamówienia nie wiąże się z obciążeniem danego użytkownika żadną opłatą.

 

2 PRZYJĘCIE ZAMÓWIENIA I UMOWA

2.1 PROCEDURA SKŁADANIA I POTWIERDZANIA ZAMÓWIEŃ

Po złożeniu przez użytkownika zamówienia dotyczącego produktów na stronie internetowej wysyłamy do niego potwierdzenie przyjęcia zamówienia wraz z odpowiednimi informacjami oraz warunkami. Radzimy zapoznać się z potwierdzeniem i powiadomić firmę Mascot International Austria GmbH w razie jego niezgodności z treścią złożonego zamówienia. Zalecamy zachowanie i ewentualnie wydrukowanie potwierdzenia.

Zamówienie jest równoznaczne ze złożeniem nam oferty zakupienia od nas określonego w nim produktu. Oferta ta jest przez nas akceptowana w chwili wysyłki produktu do zamawiającego i przesłania do niego potwierdzenia tej wysyłki lub w chwili powiadomienia zamawiającego o tym, że zamówienie jest gotowe do odbioru. Akceptacja jest ostateczna po przesłaniu do zamawiającego potwierdzenia wysyłki zamówienia. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy z firmą Mascot International Austria GmbH. Produkty pozostają własnością firmy Mascot International Austria GmbH do czasu dokonania przez zamawiającego pełnej zapłaty i otrzymania jej przez firmę Mascot International Austria GmbH.

2.2 FAKTURA

Firma Mascot International Austria GmbH przesyła zamawiającemu fakturę drogą mailową niezwłocznie po wysyłce zamówienia.

 

3 CENY I ZAPŁATA

3.1 CENY I WALUTA

Obowiązującą ceną jest cena widniejąca na stronie internetowej przy danym produkcie w dniu złożenia zamówienia. Wszystkie produkty są fakturowane w polskich złotych (PLN) i wszelkie ceny, opłaty i koszty na stronie internetowej, w potwierdzeniu zamówienia oraz na fakturze są wyrażone w PLN.

 

Wszystkie ceny obejmują opłaty i mogą być podane z lub bez VAT; patrz specyfikacja dla każdego produktu.

3.2 KOSZTY DOSTAWY

Jeżeli produkty mają być dostarczone pod określony adres, może zostać pobrana osobna kwota na pokrycie kosztów wysyłki. Koszty wysyłki są określone w wykazie potwierdzanym przez zamawiającego przed dokonaniem zakupu, a także w potwierdzeniu zamówienia przesyłanym drogą mailową.

Jeśli produkt jest odbierany przez zamawiającego z siedziby firmy Mascot International Austria GmbH, koszty dostawy nie są pobierane.

3.3 ZAPŁATA KARTĄ KREDYTOWĄ/DEBETOWĄ

Akceptujemy płatności za pomocą powszechnie uznawanych kart kredytowych i debetowych, patrz strona internetowa. Karta jest obciążana po dostawie produktu.

Płatności na stronie internetowej obsługuje Bambora. System wykorzystywany przez Bambora jest oparty na standardzie SSL, co oznacza, że wszelkie dane wprowadzone w związku z transakcją są chronione poprzez szyfrowanie. Formę zaszyfrowaną mają więc informacje o karcie i rachunku przesyłane w celu dokonania oraz walidacji zapłaty. Informacje te nie są rejestrowane ani zachowywane w żaden sposób przez firmę Mascot International Austria GmbH.

3.4 ZAPŁATA PRZELEWEM

Płatności przelewem z rachunku na podstawie faktury są możliwe w razie aktywacji tej funkcji przez firmę Mascot International Austria GmbH. Warunki w tej sprawie muszą być osobno uzgodnione z firmą Mascot International Austria GmbH.

3.5 OPÓŹNIENIE PŁATNOŚCI

Stosowna kwota przypada do zapłaty po dostawie danego produktu, a zakup jest uwarunkowany dostępnością wystarczających środków na użytej do tego celu karcie kredytowej/debetowej.

W razie opóźnienia płatności, np. z uwagi na brak możliwości wysłania stosownej kwoty z rachunku bankowego, bądź nieuprawnionego zawieszenia płatności lub zażądania jej zwrotu:

jeśli kupującym jest osoba fizyczna (konsument), pobierana jest opłata za ponaglenie w uzasadnionej wysokości oraz odsetki za zwłokę w wysokości 2% za okres biegnący od daty wymagalności do dnia otrzymania zapłaty; natomiast

jeśli kupującym jest podmiot gospodarczy, pobierana jest opłata za ponaglenie w uzasadnionej wysokości oraz odsetki za zwłokę i koszty windykacji w stałej kwocie zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w zakresie opóźnienia płatności z tytułu umów handlowych.

 

4 DOSTAWA

4.1 TERMIN DOSTAWY

Zakupione produkty są dostarczane w terminie 3-7 dni. Ponieważ firma Mascot International Austria GmbH nie odpowiada za lokalne uwarunkowania w zakresie dostawy, nie jesteśmy w stanie z całkowitą pewnością określić daty dostarczenia produktu pod wskazany adres.

O ewentualnym opóźnieniu wysyłki zamówionych produktów firma Mascot International Austria GmbH powiadamia zamawiającego w najszybszym możliwym czasie drogą mailową pod podanym przez niego adresem poczty elektronicznej.

O ile nie uzgodniono dłuższego terminu dostawy, wynosi on nie więcej niż 30 dni od daty zawarcia umowy pomiędzy stronami.

 

5 REKLAMACJE – BŁĘDY ORAZ WADY

5.1 INFORMACJE OGÓLNE

Zalecamy obejrzenie i sprawdzenie produktów niezwłocznie po ich otrzymaniu, w tym kontrolę pod względem ewentualnych uszkodzeń oraz niezgodności ze złożonym zamówieniem.

5.2 24-MIESIĘCZNY OKRES REKLAMACJI W ZAKRESIE WSZYSTKICH PRODUKTÓW

Kupującemu przysługuje okres reklamacji wynoszący 24 miesiące w odniesieniu do wszelkich produktów, co oznacza, że roszczenia z tytułu błędów lub wad nie mogą być przedkładane po upływie 24 miesięcy od ich dostawy.

Wszystkie wady lub błędy dotyczące otrzymanych produktów winny być zgłaszane w rozsądnym czasie od chwili, w której zostały lub powinny były zostać wykryte. Za zgłoszenie w rozsądnym czasie uznaje się przedstawienie reklamacji w terminie dwóch miesięcy od wykrycia wady.

 

Prawo do reklamacji dotyczy wyłącznie błędów i wad produktu, które występowały przy dostawie i nie obejmuje tych, które powstały wskutek jego nieprawidłowego stosowania, niezgodnego z instrukcjami użytkowania/konserwacji/pielęgnacji, lub wskutek uszkodzenia produktu po jego otrzymaniu.

5.3 REKLAMACJE I ZWROTY

Wszelkie produkty obarczone błędami lub wadami, w tym stwierdzonymi w związku z dokonaną naprawą lub dostawą zastępczą, podlegają zwrotowi na koszt firmy Mascot International Austria GmbH, ale na ryzyko nabywcy, dlatego zalecamy, by były odpowiednio zapakowane. Zwracając produkt, trzeba wskazać rodzaj błędu lub wady. Radzimy też załączenie kopii potwierdzenia zamówienia i/lub faktury.

Produkty należy zwracać na adres firmy określonej w punkcie 5.3. Na ten sam adres należy też wysyłać wszelkie reklamacje.

5.4 NAPRAWY I DOSTAWY ZASTĘPCZE

W przypadku błędu lub wady dotyczącej produktu stwierdzonej w okresie wskazanym w punkcie 5.2 i pod warunkiem złożenia reklamacji w odpowiednim terminie, nabywcy przysługuje zasadniczo prawo do żądania od firmy Mascot International Austria GmbH:

1. Usunięcia wady;

2. Dostarczenia nowego produktu zgodnego z umową (dokonania dostawy zastępczej);

3. Dokonania proporcjonalnego obniżenia ceny zakupu lub

4. Anulowania zakupu, jeżeli wada nie jest nieistotna.

Żądanie działania naprawczego lub dostawy zastępczej nie może być złożone, jeśli takie działanie lub dostawa byłyby niemożliwe bądź wiązały się z koniecznością poniesienia nieracjonalnych kosztów przez firmę Mascot International Austria GmbH.

Jeżeli firma Mascot International Austria GmbH podejmie się działania naprawczego lub dostawy zastępczej, nabywcy nie przysługuje prawo do żądania proporcjonalnego obniżenia ceny zakupu lub anulowania zakupu.

Firma Mascot International Austria GmbH winna spełnić żądanie podjęcia działania naprawczego w rozsądnym terminie. Jeżeli firma Mascot International Austria GmbH nie spełni żądania podjęcia działania naprawczego w rozsądnym terminie, nabywcy przysługuje prawo do żądania proporcjonalnego obniżenia ceny zakupu, anulowania zakupu lub dokonania dostawy zastępczej.

Jeśli działanie naprawcze nie jest możliwe, firma Mascot International Austria GmbH zwraca cenę zakupu, w tym wszelkie udokumentowane koszty związane z wysyłką zwrotną wadliwego produktu.

5.5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Nabywcy przysługują określone uprawnienia. Obejmują one prawo do tego, by wszelkie dostarczone mu produkty były zadowalającej jakości i nadawały się do stosowania zgodnie z przeznaczeniem, by mógł skorzystać z określonych w punkcie 5.4 środków zaradczych dotyczących wadliwych produktów, by informacje udzielane mu przez firmę

Mascot International Austria GmbH na temat produktów oraz warunków zawartej umowy były traktowane jako jej integralna część oraz by mógł skorzystać z określonych w punkcie 5 uprawnień w zakresie anulowania zakupu. Celem żadnego z postanowień niniejszych Warunków Sprzedaży i Dostawy nie jest ograniczenie ww. praw.

Żadne z postanowień niniejszych Warunków Sprzedaży i Dostawy nie ma na celu wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności firmy Mascot International Austria GmbH z tytułu zgonu lub urazu ciała zaistniałego wskutek zaniedbania po stronie firmy Mascot International Austria GmbH albo pracowników bądź przedstawicieli firmy Mascot International Austria GmbH, jak również z tytułu świadomego wprowadzenia w błąd przez firmę Mascot International Austria GmbH lub jej pracowników bądź przedstawicieli.

Firma Mascot International Austria GmbH nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności w zakresie wykraczającym poza uprawnienia nabywcy wynikające z przepisów prawa. Firma Mascot International Austria GmbH nie może w żadnej sytuacji ponosić odpowiedzialności za straty pośrednie, w tym m.in. za utratę danych i szkody następcze.

 

6 DANE OSOBOWE

Aby uzyskać informacje na temat wykorzystywania przez nas danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z zasadami naszej Polityki w Zakresie Prywatności i Plików Cookie.

 

7 PRAWA AUTORSKIE, OŚWIADCZENIA PRAWNE I PRAWA DO BAZ DANYCH

Wszelkie treści i kompilacje treści zamieszczonych na stronie internetowej oraz jej zawartość, taka jak tekst, grafika, logo, przyciski, wizerunki i oprogramowanie, stanowią własność firmy Mascot International Austria GmbH lub jej dostawców treści (w tym Mascot International Austria GmbH).

Wszelkie oprogramowanie, które używane jest na stronie internetowej, stanowi własność firmy Mascot International A/S lub jej dostawców oprogramowania i jest chronione europejskim i międzynarodowym prawem autorskim. Użytkownikom nie wolno pozyskiwać i/lub wykorzystywać żadnych części strony internetowej bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Mascot International Austria GmbH. W szczególności nie wolno stosować eksploracji danych, robotów lub podobnych narzędzi do gromadzenia i pozyskiwania danych dla pozyskania (jedno- lub wielokrotnego) jakichkolwiek istotnych części strony internetowej w celu ich wykorzystania. Nie wolno również tworzyć i/lub publikować własnych baz danych zawierających istotne części strony internetowej (np. naszych cen i wykazów produktów).

 

8 ZMIANA USŁUG ORAZ MODYFIKACJE WARUNKÓW SPRZEDAŻY I DOSTAWY

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w odniesieniu do naszej strony internetowej, zasad polityki oraz niniejszych Warunków Sprzedaży i Dostawy w dowolnym czasie. Korzystanie ze strony internetowej oraz składanie i obsługa zamówień podlegają zasadom polityki oraz postanowieniom Warunków Sprzedaży i Dostawy obowiązującym w chwili skorzystania ze strony/złożenia zamówienia, chyba że jakiekolwiek zmiany w zakresie ich treści byłyby konieczne w myśl przepisów prawa lub wymagane przez organy władz (w takim wypadku zmiany te mają zastosowanie do zamówień złożonych wcześniej). Dla uniknięcia wątpliwości nie wprowadzamy zmian działających na niekorzyść zamawiającego w odniesieniu do już złożonych zamówień. W przypadku uznania któregokolwiek z postanowień Warunków Sprzedaży i Dostawy za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, dane postanowienie będzie traktowane rozłącznie i nie będzie miało wpływu na ważność oraz wykonalność pozostałych postanowień.

 

9 OKOLICZNOŚCI POZA NASZĄ UZASADNIONĄ KONTROLĄ

Firma Mascot International Austria GmbH ani Mascot International A/S nie ponoszą odpowiedzialności za żadne opóźnienia lub niewykonanie swoich obowiązków w myśl Warunków Sprzedaży i Dostawy powstałych wskutek jakichkolwiek okoliczności pozostających poza naszą uzasadnioną kontrolą. Postanowienie to nie ma wpływu na uprawnienia użytkownika strony internetowej/nabywcy produktów wynikające z przepisów prawa.

 

10 ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

Komisja Europejska prowadzi platformę internetowego rozstrzygania sporów, która jest dostępna pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Wyrażamy gotowość do uczestniczenia w pozasądowej procedurze arbitrażowej prowadzonej przez organ arbitrażu konsumenckiego.

 

11 POSTANOWIENIA SPECJALNE DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

Niniejsze Warunki Sprzedaży i Dostawy mają zastosowanie do podmiotów gospodarczych z poniższymi modyfikacjami, chyba że wyraźnie i w formie pisemnej uzgodniono inaczej.

11.1 PRAWO DO ANULOWANIA ZAKUPU

Podmiotom gospodarczym nie przysługuje prawo do anulowania zakupu.

11.2 PRAWO DO REKLAMACJI

Okres reklamacji wynosi jeden rok od daty pierwotnej faktury. Wymiana lub naprawa produktu nie skutkuje rozpoczęciem nowego rocznego okresu reklamacji.

11.3 WARUNKI ZAPŁATY

O ile płatność za produkty nie została uregulowana za pomocą karty debetowej/kredytowej przy składaniu zamówienia, zastosowanie mają ogólne warunki zapłaty uzgodnione przez firmę Mascot International Austria GmbH z klientem.

 

12 ZARZĄDZANIE STRONĄ

Stroną internetową http://www.mascotwebshop.pl/ zarządzają i utrzymują ją wspólnie: firma Mascot International Austria GmbH, Kohlmarkt 8-10, A-1010 Wien i Mascot International Austria GmbH, nr identyfikacyjny ATU 57 46 29 99. Więcej informacji na temat Mascot International Austria GmbH znajduje się na stronie www.mascot.pl.